Mediji i dokumenti ,

APA Upute za autore

O “APA” Think Tank portalu

Agencija za političke analize je službenom glasilo Društva (Udruženja) politologa, odnosno jedan je od vitalnih sektora koje  Udruženje razvija kroz projekat “New world”. APA pored kvalitetnih političkih analiza, razvija i metodologiju koja će biti primjenjena u političkim naukama. APA objavljuje članke koji pružaju originalan i značajan napredak u širem području političke metodologije, uključujući i kvalitativne i kvantitativne metodološke pristupe. Autori koji imaju bilo kakvih pitanja o prikladnosti potencijalnog podnošenja neka kontaktiraju redakciju APA portal na mail ovdje.

Politička analiza uzima dva različita tipa podnesaka: 
1. istraživačkih članaka i 
2. analiza u vidu eseja, a koja objavljujemo u kategoriji “mišljenja”.

Istraživački članci su tipična podnošenja, više radova koji se fokusiraju na razvoj, implementaciju, ili analizu novih metodologija. Istraživački članci su obično od 25 do 30 stranica sa dvostrukim proredom 12-point font tekstom (uključujući bilješke i reference), i 3-6 tables and figures. Dok će APA razmotriti veće radove za potencijalni pregled, mi podsjećamo da je općenito važno da rad bude što pristupačniji za čitaoce, to jest kraći jer, dobro usmjeren rukopis će uglavnom biti bolje primljen od recenzenata i čitalaca. Autori se pozivaju da dostave dodatni materijal, ako postoji potreba za više detalja koji bi mogli biti relevantni za referencu, a koji nisu bitni za razumijevanje predstavljenog materijala na APA portalu.

Pisma, ili eseji su vid političke analize, kratki izvještaji originalnih istraživanja fokusirana na važne metodološke ili empirijske doprinose. To uključuje, ali nije ograničeno, nove empirijske nalaze, metodološki napredak, teorijske argumente, kao i komentare ili proširenja prethodnog rada koji se predhodno objavio. Pisma su recenzije i podvrgnuta su istim standardima kao i istraživački članci političkih analiza objavljenih na APA portalu. Prihvaćeni članci su objavljena u elektronskoj formi, sa mogućnosti objave i u print verziji APA Think TANK i mogu se pretraživati i čitati kao i drugi članci na poralu.

Eseji, mišljenja ili pisma obično ne prelaze 2- 4 stranice i ne smiju biti duža od 1500- 3000 riječi. Ona su pisana u jezgrovitom formatu slično člancima iz prirodnih nauka i obično imaju od 1-3 sitna prikaza (slike, tabele, ili jednadžbe) koji prenose glavne rezultate. Pisma koja komentarišu prethodne studije trebaju se fokusirati na doprinos Pisma i izbjegavati nepotrebno napadanje originalnog istraživanja i/ ili autora. Pisma počinju sa abstraktom, u obimu od svega 200- 300 riječi koje sumiraju doprinos. Reference treba svesti na minimum i iste pisati u fus notama. Dugotrajne recenzije literature treba izostaviti. Dopunski materijal može se dostaviti kao web dodatak. Pisma moraju biti pripremljena držeći se informacija za autore, smjernice na web stranici APA portala, i moraju biti u skladu sa zahtjevima stila Agencije za političke analize. Oni se dostavljaju kroz proces elektronskog podnošenja u redakciju APA agencije i podliježu politici replikacije i izmjena od strane APA Think TANK portala.

Proces preispitivanja (review)

APA agencija za političke analize koristi proces dvostruko slijepog pregleda; autori moraju biti sigurni da je njihov podnesak (uključujući i dodatni materijal) odgovarajuće anoniman, ranije ne objavljivan, izvoran, ili će se vratiti za reviziju poslije pregleda. Članci i Pisma prvo su pregledani od strane redakcije APA portala, i to ko- urednika. Podnesci koji su pretjerano dugi, loše napisani, pogrešno formatirani, ili čiji sadržaji nisu odgovarajući za časopis neće se razmatrati. Autori se ohrabruju da ispitaju materijal koji je nedavno objavljen u časopisu ako imaju pitanja o tome da li je njihov rad prikladan za APA portal, ili neka kontaktiraju Redakciju za savjet.

Podnesci koje zadovolje ovu početnu fazu se zatim dodijeljuju jednom od Co- Editora za inicijalni pregled; neki rukopisi mogu biti odbijeni od strane Co- urednika u ovoj fazi, kao i oni koji nisu ni dodijeljeni za vanjsku reviziju jednog od Co- urednika ili saradnika urednika. U nekim slučajevima, Co- Editori mogu zatražiti od člana savjetodavnog odbora Portala ili Uredništva da daju mišljenje u ulozi ad hoc urednika za pojedine sporne radove. Dodjela editora za određeni rad se obično vrši tako da se rad dodjeljuje  editoru sa odgovarajućom metodološkom stručnošću, a u nekim slučajevima i za ublažavanje potencijalnih sukoba interesa.

Urednik rada će odabrati recenzente za eventualno printano izdanje; obično dvije a u nekim slučajevima će se tražiti i tri recenzije. Urednici će nakon toga napraviti početnu odluku nakon što se mišljenja vrate, i pokušaće da se ubrza donošenje početne odluke što prije. Veliki dio radova koji su pregledani od strane APA Agencije je odbijeno za daljnje razmatranje. Od onih koji nisu odbačeni nakon pregleda, u većini slučajeva urednik će dati autorima priliku da se revidiraju ili će prema vlastitom nahođenju ponovo uradi njihov rukopis. Revidiranje i ponovne ponude nisu garancija eventualnih objavljivanja; 

Autori će dobiti konkretne smjernice od svojih urednika o tome kako da revidiraju svoje rukopis za resubmisiju, a autori moraju osigurati memorandum o izmjenama i odgovor na recenzije sa svojom resubmisijom. Svi materijali za resubmisiju se moraju pripremiti tako da su pogodni za dvostruki slijepi pregled (uključujući i revidirani rukopis, dodatni materijal, kao i memorandum odgovora).

Većina rukopisa koji prođu faze pregleda će dobiti uslovno prihvatanje. Uvjetno- prihvaćeni radovi su oni koje ne treba dodatno pregledati, ali koji imaju neka manja pitanja koja autori moraju riješiti prije konačne predaje (obično urednička pitanja i pružanje replikacije podataka); nakon toga urednik donosi konačnu odluku nakon prijema konačnog podnošenja. Radovi koji su prihvaćeni za objavljivanje moraju ispunjavati kriterije o kojima se raspravlja u sljedećem poglavlju.

APA PORTAL: PRIJEM ONLINE RADA

APA Agencija koristi za političke analize elektronski proces podnesaka koji je dostupan na web stranici u vidu elektronske pošte na: redakcija@apa.ba. Prije slanja članka ili pisma, prvo pročitajte Rukopisne zahtjeve (u nastavku). Ako još uvijek nemate nalog, kliknite na "Mediji i dokumenti" ili se javite APA redakciji. Kliknite na dugme "Autor" kako bi našli detaljan korisnički vodič za autore. Pratite online upite u vašem Autor Center da biste dostavili vaš rukopis. Napominjemo da sve revizije zahtijevaju point-by-point odgovor na prethodnu odluku pisma i komentare recenzenata. Ako imate bilo kakvih problema sa uploadom datoteka, možete se obratiti za pomoć direktno APA redakciji. Jednom kada rukopis dobije uslovno prihvatanje, rukopisi datoteke moraju biti učitane u Microsoft Word ili LaTeX formatu (ne PDF). Pažljivo pročitajte smjernice za Uvjetno Prihvaćene članke prije uploada vašeg konačnog istraživačkog članka putem online sistema.

APA.ba
Tags: