Think TANK „APA“

U Bosni i Hercegovini je osnovana prva Think Tank organizacija sa sjedištem na Fakultetu političkih nauka- Univerziteta u Sarajevu. Osnivač organizacije je Udruženje politologa Bosne i Hercegovine, a u okviru projekta „New world 2015- 2025“, kojim je planiran razvoj ureda za strateška istraživanja. Cilj projekta jeste kreirati prvu agenciju na Balkanu koja će okupljati visokoeducirane kadrove iz različitih naučnih oblasti, a koji će multidisciplinarnim pristupom, te timskim i individualnim istraživačkim radom moći ponuditi odgovore i rješenja na sva aktuelna politička pitanja, sa posebnim fokusom na područje „Bliskog istoka“.


Korisnici APA usluga


Usluge prve Think Tank organizacije- Agencije za političke analize širokog su spektra. Pored velikog broja političkih, vojnih i ekonomskih analitičara, organizacija okuplja i niz vanjskih saradnika sa najugledinijih svjetskih Univerziteta koji svojim radom polučuju vrlo kvalitetne analize. Korisnici usluga Think Tank APA jesu razne vladine i nevladine organizacije, te medijske kuće koje žele doći do određenih informacija i kvalitetnih analiza, posebno kad je riječ o projekcijama i predviđanjima budućih događaja. Organizacija koristi najsavremenije metode i tehnike i softverske pakete za analitiku i obradu podataka. Pored navedenog, APA organizacija razvila je i vlastitu metodologiju za proučavanje i analizu aktuelnih događaja. Glavne prednosti APA Think Tank organizacije jeste i suštinsko poznavanje islamske doktrine, te islamskih nauka po pitanju novih svjetskih trendova i buđenja političkog Islama. Sa navedenog aspekta APA Think Tank posjeduje velike kapacitete da predstavi i neovisno analizira savremene islamske tendencije na globalnom planu.


Važnost istraživanjima i preporukama našeg Think Tanka daje i činjenica da su donositelji političkih odluka i rješenja «zatrpani» informacijama, koje ne mogu kvalitetno koristiti, a objektivnost informacija dosta je upitna. Informacije, koje su im potrebne za donošenje odluka su često nesistematizirane, nepouzdane i neobjektivne. 


APA Think Tank organizacija, pored široko definisanog okvira djelovanja, ponudiće kvalitetne analize i za širu javnost, te naučne i akademske institute na BHS govornom području, odnosno jezicima naroda sa prostora bivše Jugoslavije.